Li­ker du Boo­stS­pe­ed 9?

Komputer for alle (Norway) - - TEST - www.kom­pu­ter.no/fjern­pro­gram

Hvis du be­hol­der Aus­lo­gics Boo­stS­pe­ed 9 på ma­ski­nen, kan du trygt fjer­ne pro­gram­me­ne un­der, selv om vi tid­li­ge­re har an­be­falt dem i Kom­pu­ter for alle:

FJERN: WinOp­ti­mizer

Pro­gram­met gir ikke den sam­me enk­le for­kla­rin­gen av hvil­ke fi­ler som blir fjer­net fra pc-en. Du kan imid­ler­tid be­hol­de det hvis du helst vil ha et pro­gram som er på norsk.

FJERN: Ad­van­ced SystemCa­re

Et ef­fek­tivt op­ti­ma­li­se­rings­pro­gram – men du må be­ta­le for man­ge av funk­sjo­ne­ne. Dess­uten får du mye re­kla­me for and­re pro­gram­mer fra IO­bit.

FJERN: CClea­ner

CClea­ner har man­ge glim­ren­de funk­sjo­ner og er lett å bru­ke. Dess­ver­re inne­hol­der det også ir­ri­te­ren­de an­non­ser for an­nen pro­gram­vare fra sel­ska­pet.

FJERN: Sys­tem Nin­ja

Sys­tem Nin­ja lø­ser meng­der av opp­ga­ver, men pro­gram­met er lite bru­ker­venn­lig, og det kre­ver en viss inn­sats å for­stå hvil­ke fi­ler pro­gram­met fjer­ner fra ma­ski­nen. Her får du hjelp til å slet­te pro­gram­mer:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.