Rydd i en map­pe

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

Hittil har vi satt opp reg­ler for fi­ler som las­tes ned til en map­pe, men hva med dem som al­le­re­de lig­ger der? Nå skal vi for­de­le de ek­sis­te­ren­de fi­le­ne i ”Ned­las­tin­ger” på de un­der­map­pe­ne vi har an­gitt i reg­le­ne.

Åpne Ut­fors­ker og gå til map­pen 1 Ned­las­tin­ger 1 , som er full av fi­ler. Hold venst­re muse­knapp nede over mappe­nav­net, og dra map­pen over på DropIt-iko­net 2 .

Hvis det er fil­ty­per du ennå ikke har satt opp reg­ler for, må du ta stil­ling til dem nå, type for type. Til slutt ser du den­ne lis­ten med samt­li­ge fi­ler i map­pen 3 . Klikk på pi­len 4 .

Her ser du det lyk­ke­li­ge re­sul­ta­tet 4 6 . Vi har tømt inn­hol­det i ned­las­tings­map­pen full­sten­dig og har lagt fi­le­ne i mer hen­sikts­mes­si­ge un­der­map­per.

3 Nå sor­te­res fi­le­ne og flyt­tes til de map­pe­ne 5 du har an­gitt i reg­le­ne i DropIt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.