Win­dows Tips og triks

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS -

Verk­tøy­bån­det øverst til høy­re ut­vi­des med fle­re funk­sjo­ner når du mar­ke­rer et bil­de. Der­fra kan du blant an­net skri­ve ut bil­der, opp­ret­te foto­al­bum el­ler dele bil­der via epost el­ler med en­he­ter på det lo­ka­le nett­ver­ket.

Med søke­fel­tet kan du fin­ne gjen­stan­der i bil­de­ne – du kan for ek­sem­pel skri­ve ”bil”, og du vil se bil­der som inne­hol­der en bil.

Samt­li­ge bil­der i ”Bil­der” er grup­pert må­neds­vis – for ek­sem­pel april 2017 – noe som gjør det mye let­te­re å få over­sikt over bil­de­ne på ma­ski­nen.

Tids­lin­jen gjør det mu­lig å gå raskt bak­over i tid, hvis du vil fin­ne be­stem­te bil­der som du hus­ker når du tok. I det­te ek­semp­let kan du raskt gå til­ba­ke til 2016, som du ser ne­derst på tids­lin­jen, ved å dra den lil­le hvi­te sir­ke­len helt ned på tids­lin­jen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.