All­tid til­gang til alle fi­le­ne

Med Goog­le Disk slip­per du å opp­le­ve at du mang­ler et do­ku­ment el­ler en viktig fil når du tren­ger den mest.

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS - Jour­na­list Ni­klas Ernst

Er du blant dem som sen­der epost med fil­ved­legg til deg selv? El­ler har du en minne­pin­ne på nøk­kel­rin­gen, slik at du kan over­fø­re fi­ler fra én pc til en an­nen? I så fall bør du prø­ve Goog­le Disk. Med den kan du opp­be­va­re fi­le­ne på net­tet, slik at du all­tid har til­gang til dem uan­sett hvor i ver­den du be­fin­ner deg. Det kan va­ere både vi­deo­er, bil­der, PDF-fi­ler, EXE-fi­ler, map­per el­ler hva som helst som du vil ha til­gang til når som helst og hvor som helst. Med Goog­le Disk får du 15 GB gra­tis og kan kjø­pe mer hvis du får be­hov for det. En smart funksjon i Goog­le Disk gjør at du kan vel­ge å la vis­se map­per på ma­ski­nen syn­kro­ni­se­re seg auto­ma­tisk med Goog­le Disk. Der­med har du all­tid en sik­ker­hets­kopi av de vik­tigs­te map­pe­ne, med kvit­te­rin­ger, do­ku­men­ter, bud­sjet­ter el­ler in­stal­la­sjons­fi­ler til fa­vo­ritt­pro­gram­me­ne.

I den­ne ar­tik­ke­len vi­ser vi hvor­dan du bru­ker Goog­le Disk på en van­lig pc. Vi vi­ser også hvor­dan du bru­ker verk­tøy­et på mo­bil­te­le­fo­nen.

Med Goog­le Disk får du på geni­alt vis til­gang til fi­le­ne på både pc, te­le­fon og nett­brett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.