Hvor­for dem­pes ly­set hele ti­den?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Min nye baer­ba­re pc fra HP er etter min me­ning litt vel miljø­venn­lig. Etter få mi­nut­ter dem­pes ly­set i skjer­men, men jeg vil helst ha litt høy­ere lys­styr­ke. Jeg har prøvd di­ver­se end­rin­ger i Win­dows’ strøm­sty­ring, men for­gje­ves. Jeg kan skru opp ly­set kort­va­rig, men det dem­pes snart når ma­ski­nen går på bat­te­ristrøm. Hva skal jeg gjø­re?

SVAR Det hø­res ir­ri­te­ren­de ut. Pro­ble­met skyl­des sann­syn­lig­vis at HP-ma­ski­ner, i lik­het med man­ge and­re, har sin egen for­hånds­in­stal­ler­te strøm­sty­rings­plan. I det­te til­fel­let he­ter den ”HP Op­ti­mized”. Pro­gram­met som sty­rer det, he­ter “Energy Star”. Fjer­ner du det, unn­går du også at lys­styr­ken på skjer­men end­res i tide og uti­de. De­ret­ter kan du gå til strøm­sty­rings­pla­nen i Win­dows 10 og vel­ge en mer hen­sikts­mes­sig løs­ning.

2 3 Klikk på for­stør­rel­ses­glas­set 1 , og skriv Legg til el­ler fjern 2 i Win­dows’ søke­felt. Klikk på Legg til el­ler fjern pro­gram­mer 3 .

5 4 Finn frem til pro­gram­met klikk på det, velg og igjen. Følg an­vis­nin­ge­ne for å fjer­ne pro­gram­met. star, Av­instal­ler 5 energy Av­instal­ler

Nå ser du bare én strøm­sty­rings­plan 8 . Klikk på Opp­rett en strøm­sty­rings­plan 9 . Gi pla­nen et navn, og klikk på Nes­te.

5 Hvis du vil at skjer­men all­tid skal ha full lys­styr­ke, vel­ger du Ald­ri 10 i alle de fire bok­se­ne. De­ret­ter klik­ker du på Opp­rett 11 .

Nå kan du vel­ge pla­nen Høy 6 ytel­se 12 , som vi kal­te pla­nen vår, hvis du vil at skjer­men all­tid skal ha full lys­styr­ke.

6 7 Høyre­klikk på bat­terii­ko­net 6 , og velg Strøm­al­ter­na­ti­ver 7 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.