3

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg bru­ker Goog­les totrinns­be­kref­tel­se, men noen gan­ger blir jeg bare spurt om pass­ord og kan log­ge inn uten å få til­sendt en eks­tra kode. Hvor­dan kan det hen­ge sam­men?

SVAR Tot­rinns­be­kref­tel­sen skal hind­re hacke­re i å log­ge seg inn på ma­ski­nen din fra en frem­med en­het. Når du log­ger inn fra en kjent en­het, for ek­sem­pel din egen pc, er den eks­tra ko­den unød­ven­dig. På net­tet har jeg fun­net pro­gram­met Free Ope­ner som hev­der at det kan åpne 99 pro­sent av alle fi­ler, men jeg blir ad­vart om vi­rus når jeg las­ter det ned. Hva tror de­re?

SVAR Det er ikke et pro­gram vi vil an­be­fa­le. Det gjel­der alle pro­gram­mer som lo­ver å åpne stort sett alle fil­ty­per. Et slikt pro­gram fin­nes ikke. Jeg har opp­da­get to nye ap­per på Sam­sung­bret­tet som jeg ikke kan slet­te. De he­ter ANT og ANT+. Hva er det?

SVAR De to ap­pe­ne bru­kes til tråd­løs kom­mu­ni­ka­sjon med løpe­klok­ker og an­net. De kan ikke fjer­nes, selv om du ikke tren­ger dem, etter­som det er snakk om sys­te­map­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.