Hvor­dan stop­per jeg den ir­ri­te­ren­de re­kla­men på mo­bi­len?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Når jeg slår på mo­bi­len, ser jeg ir­ri­te­ren­de an­non­ser al­le­re­de på start­skjer­men og må sky­ve dem til side for at de skal for­svin­ne. Når noen rin­ger, er det vans­ke­lig å sva­re raskt for­di jeg først må sky­ve til side alle an­non­se­ne. Jeg har kjørt vi­rus­skan­ning, men får mel­ding om at alt er i or­den. Det er det åpen­bart ikke, men hva kan jeg gjø­re for å bli kvitt pro­ble­met?

SVAR Når du har skan­net etter vi­rus og anti­vi­rus­pro­gram­met frisk­mel­der te­le­fo­nen, kan du ha kom­met til å in­stal­le­re en app som ska­per pro­ble­me­ne. Prøv å gå til Goog­le Plays hjemme­side og sjekk and­re bru­ke­res an­mel­del­ser av ap­pe­ne du har in­stal­lert på te­le­fo­nen. Her vi­ser vi hvor­dan du raskt får over­sikt over og sjek­ker alle in­stal­ler­te ap­per.

3 4 Nå ser du alle ap­pe­ne som er in­stal­lert på te­le­fo­nen 3 3 , og hvor­dan and­re bru­ke­re vur­de­rer dem 4 . Hvis ap­pen har få stjerner samt an­mel­del­ser som kla­ger over an­non­ser, bør du prø­ve å slet­te den. Det kan løse pro­ble­met.

Logg inn på Goog­le2 kon­to­en 2 , og pass på at det er den sam­me som du bru­ker på mo­bi­len. 2

1 Gå til adres­sen 1 un­der i nett­le­se­ren på en pc.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.