Send fi­ler til Goog­le Disk auto­ma­tisk

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS - www.goog­le.com/disk

Du kan syn­kro­ni­se­re Goog­le Disk med en­kelt­map­per på ma­ski­nen. Da har du all­tid til­gang til for ek­sem­pel do­ku­men­ter el­ler bil­der på hjemme­ma­ski­nen, uan­sett hvor du er.

Dob­belt­klikk på 3 fi­len 4 når ned­las­tin­gen er full­ført. Der­med star­ter in­stal­le­rin­gen av pro­gram­met.

Skriv Gmail-adres­sen 5 din 6 , og klikk på Nes­te 7 . Opp­gi pass­ord i nes­te vin­du, og klikk på Logg inn.

Klikk på Got it 8 for å 6 vel­ge hvil­ke map­per på data­ma­ski­nen du he­ret­ter vil syn­kro­ni­se­re med Goog­le Disk.

Un­der Pri­vat klik­ker du 2 på den sto­re blå knap­pen med teks­ten Last ned 3 . Klikk på God­ta og last ned.

1 Gå til adres­sen un­der og klikk på tann­hju­let 1 i høy­re hjør­ne. Klikk på Last ned Sik­ker­hets­ko­pie­ring og syn­kro­ni­se­ring for Win­dows 2 .

Så snart pro­gram­met 4 er in­stal­lert, åp­nes et nytt vin­du. Klikk på Get star­ted 5 .

Nå kan du også vel­ge å syn­kro­ni­se­re map­per fra Goog­le Disk til 11 data­ma­ski­nen. I så fall set­ter du hake ved Syn­kro­ni­ser Min Disk til den­ne data­ma­ski­nen 17 – så syn­kro­ni­se­res alle map­per fra Goog­le Disk. Vil du syn­kro­ni­se­re en­kelt­map­per, vel­ger du i ste­det Syn­kro­ni­ser kun dis­se map­pe­ne … 18 . Klikk på Start 19 for å star­te syn­kro­ni­se­rin­gen.

Vil du leg­ge til en an­nen 8 map­pe fra ma­ski­nen, klik­ker du på Velg map­pe 12 . Mar­ker map­pen 13 du vil leg­ge til, og klikk på Velg map­pe 14.

Du kan først og fremst vel­ge 7 om map­pe­ne Skrive­bord , 9 Do­ku­men­ter 10 og Bil­der 11 skal syn­kro­ni­se­res, ved å set­te el­ler fjer­ne en hake.

9 Velg Høy kvalitet (gra­tis og ube­gren­set lag­ring) 15. Da vil ikke bil­der og vi­deo­er du las­ter opp, gå på be­kost­ning av de 15 GB du har til rå­dig­het.

Klikk på Next 16 10 ne­derst i pro­gram­vin­du­et – og klikk på OK i det nes­te vin­du­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.