Jeg får bare Goog­le-re­sul­ta­ter på norsk

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - www.goog­le.com/alerts

Jeg bru­ker Goog­les vars­lings­funk­sjon til blant an­net å søke etter ny­he­ter med vis­se nøk­kel­ord, og det fun­ge­rer fint. Dess­ver­re jeg får bare vars­ler om ny­he­ter på norsk, men øns­ker også ny­he­ter på en­gelsk som inne­hol­der or­de­ne jeg har valgt. Vet de­re hvor­dan jeg går frem for å få til det?

SVAR Ja, det er en­kelt: Gå inn på nett­si­den un­der. De­ret­ter føl­ger du trin­ne­ne vi be­skri­ver her.

Opp­gi til slutt epost­adres­sen 5 din, 4 og klikk på Opp­rett Alert 6 . Nå vil vars­le­ne også om­fat­te treff på en­gelsk.

2 Klikk på Vis al­ter­na­ti­ver 2 .

1 Søk etter det el­ler de or­de­ne 1 du vil vars­les om.

3 I me­ny­en ved Språk 3 vel­ger du en­gelsk 4 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.