Hvor­dan åp­ner jeg XML-fi­ler?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Last ned Li­breOffice fra www.kom­pu­ter.no/1119

Jeg har in­stal­lert Li­breOffice og av­instal­lert Office 365. Dess­ver­re har jeg noen fi­ler i XML-for­mat lig­gen­de, og de får jeg ikke åp­net. Det vi­ses bare en feil­mel­ding når jeg klik­ker på dem. Hva kan jeg gjø­re med det?

SVAR XML-fi­ler er egent­lig ikke an­net enn tekst­fi­ler med noen spe­si­el­le reg­ler for for­ma­tet. Tekst­be­hand­lings­pro­gram­met i kon­tor­pak­ken Li­breOffice kan fak­tisk åpne dem. Grun­nen til feil­mel­din­gen er at fil­til­knyt­nin­gen for XML ennå ikke er satt opp for Li­breOffice. Det er det imid­ler­tid lett å gjø­re noe med.

Nå ser du at fi­li­ko­net er end­ret 4 til et Li­breOffice-ikon 7 . Der­med vil fi­len bli åp­net i Li­breOffice Wri­ter når du klik­ker på den.

3 Klikk på Li­breOffice Wri­ter 4 . Sett hake i bok­sen Bruk all­tid den­ne ap­pen til å åpne .xml-fi­ler 5 . Klikk på OK 6 .

2 Klikk på Velg en an­nen app 3 .

1 Høyre­klikk på XML-fi­len 1 , og velg Åpne med 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.