Pan­da sper­rer pro­gram­met

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har in­stal­lert de seks sik­ker­hets­pro­gram­me­ne i Kom­pu­ter for al­les sik­ker­hets­pak­ke, men får ikke lov til å in­stal­le­re Mal­ware­by­tes An­ti-Root­kit, som de­re an­be­fa­ler i en an­nen sam­men­heng. Pan­da Anti­vi­rus blok­ke­rer til­syne­la­ten­de pro­gram­met. Hvor­for?

SVAR Det er selv­føl­ge­lig be­kla­ge­lig at et pro­gram i sik­ker­hets­pak­ken ikke har til­lit til et an­net pro­gram fra bla­det, men An­tiRoot­kit er trygt, så det er Pan­da Free Anti­vi­rus som tar feil. Vi fore­slår at du de­ak­ti­ve­rer Pan­da mid­ler­ti­dig mens du in­stal­le­rer Mal­ware­by­tes An­ti-Root­kit. Da bør in­stal­le­rin­gen gå uten pro­ble­mer.

Mal­ware­by­tes An­tiRoot­kit etter in­stal­le­rin­gen. Pro­gram­met be­skyt­ter mot en spe­si­elt far­lig vi­rus­type kjent som root­kit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.