Enkel farge­end­ring for farge­blin­de

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - www.kom­pu­ter.no/fo­rum

Jeg er farge­blind og har hatt stor gle­de av at Win­dows 10 gir meg mu­lig­het til å end­re farge­inn­stil­lin­ge­ne slik at jeg ser far­ge­ne rik­tig. Min kone er der­imot ikke farge­blind, og hun bru­ker den sam­me ma­ski­nen. Hel­dig­vis har vi fun­net en smart snar­vei som gjør det lett å end­re inn­stil­lin­ge­ne: Venn­lig hil­sen Ej­nar Laur­sen

REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

Tu­sen takk for godt tips! Un­der de sam­me inn­stil­lin­ge­ne kan man også end­re farge­fil­tre­ne slik at skjer­men for ek­sem­pel blir svart-hvit. En­kel­te sy­nes at det gjør skjer­men mer be­ha­ge­lig å se på. Har du et tips, kan du skri­ve til oss i ka­te­go­ri­en ”Gi oss dine bes­te tips” i Spør oss-forumet. Kom­mer tip­set i bla­det, får du en pre­mie. Ej­nar Laur­sen fikk Nor­ton Security Pre­mi­um for ti en­he­ter.

Bla ned til bun­nen av lis­ten, og velg 3 den ak­tu­el­le ty­pen farge­blind­het 6 . Der­med er det lett å byt­te mel­lom van­li­ge og kor­ri­ger­te far­ger ved å tryk­ke på tas­te­ne Ctrl + Win + C.

1 Klikk på for­stør­rel­ses­glas­set 1 . Skriv Farge­fil­tre i søke­fel­tet 2 , og klikk på Jus­ter farge­fil­tre 3 .

2 Klikk på sky­ve­knap­pen, slik at den står På 4 . Sett også hake ved La hur­tig­tas­ten ak­ti­ve­re el­ler de­ak­ti­ve­re fil­te­ret 5 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.