Slett dup­li­kat­fi­le­ne

Har du man­ge vi­deo­er og bil­der på hard­dis­ken – og fle­re ko­pi­er av dem på sam­me disk? Da er det hjelp å få med et nytt verk­tøy som ef­fek­tivt fjer­ner alle dup­li­ka­ter.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Et nytt pro­gram i For­dels­so­nen lu­ker vekk unød­ven­di­ge fi­ler som du har to el­ler fle­re ek­semp­la­rer av.

De fles­te har meng­der av vi­deo­er, mu­sikk og bil­der lig­gen­de på ma­ski­nens in­ter­ne hard­disk. Etter hvert som du flyt­ter rundt på fi­le­ne og ko­pie­rer fra minne­kort til hard­disk, opp­står det i til­legg ofte dup­li­ka­ter av fi­le­ne. Kan­skje kom­mer du til å over­fø­re den sam­me fi­len to gan­ger, men til for­skjel­li­ge map­per på ma­ski­nen. Det kan også ten­kes at du re­di­ge­rer fi­len, men glem­mer å slet­te ori­gi­na­len (hvis det var det du had­de tenkt), el­ler kan­skje du har flyt­tet alle de gam­le fi­le­ne til en ny hard­disk og har over­sett en un­der­map­pe full av fi­ler da du slet­tet alt fra den gam­le hard­dis­ken. År­sa­ke­ne kan va­ere man­ge, men re­sul­ta­tet er all­tid det sam­me: en stor meng­de med ubru­ke­li­ge dob­belt­gjen­ge­re som bare lig­ger der og tar opp dy­re­bar plass på ma­ski­nen.

Nå fin­nes det hel­dig­vis en en­kel løs­ning for å bli kvitt plass­ty­ve­ne: Aus­lo­gics Dup­li­ca­te Fi­le Fin­der både fin­ner og slet­ter dup­li­ka­te­ne. Pro­gram­met er en grun­dig og over­sikt­lig løs­ning når du har be­hov for å fin­ne dup­li­kat­fi­ler: Du vel­ger selv hvil­ke dis­ker og map­per som skal gjen­nom­sø­kes, slik at du for ek­sem­pel kan ute­late dis­ken med sik­ker­hets­ko­pi­er, der po­en­get nett­opp er å ha en kopi av vik­ti­ge fi­ler. Du kan også vel­ge hvil­ke fil­ty­per du vil se etter – fint hvis du bare vil lete etter over­flø­di­ge vi­deo-, lyd- og bilde­fi­ler.

Når du først har satt opp Aus­lo­gics Dup­li­ca­te Fi­le Fin­der én gang, be­hø­ver du ikke å gjø­re det igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.