Nå er det over 70 vi­deo­er i For­dels­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Hvis du ute­luk­ken­de ser etter pro­gram­mer i For­dels­so­nen, går du glipp av et stort an­tall pre­sen­ta­sjons­vi­deo­er. En slik vi­deo er gjer­ne kort og hand­ler om hvor­dan man ut­fø­rer en mind­re opp­ga­ve, for ek­sem­pel i Win­dows, men du fin­ner også vi­deo­er som blant an­net vi­ser hvor­dan du in­stal­le­rer ut­styr i en sta­sjo­na­er pc. Slik fin­ner du dem:

Der­med har du kom­met til vi­deo­en, som du kan se i nett 4 le­se­ren. Husk at du må va­ere på­log­get i For­dels­so­nen med abon­ne­ments­num­me­ret el­ler en ak­tu­ell blad­kode for å se den. Hvor­dan det gjø­res, ser du i den røde bok­sen på si­den til venst­re.

Du får over­sikt over til­gjen­ge­li­ge vi­deo­er ved å 2 vel­ge Vi­deo 2 un­der over­skrif­ten Type. Der­et­ter klik­ker du på vi­deo­en du vil se.

Nå ser du pre­sen­ta­sjons­si­den 3 for vi­deo­en og kan lese en be­skri­vel­se av inn­hol­det. Klikk på Se vi­deo 3 .

Gå til For­dels­so­nen. Øverst til 1 venst­re på si­den klik­ker du på kob­lin­gen Se alt inn­hold 1 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.