Smart TV og ka­me­ra­er blir sik­re­re

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Mye elek­tro­nisk ut­styr i de tu­sen hjem kob­les til net­tet ved hjelp av enk­le pass­ord som er let­te å bry­te. En­he­ter som Smart TV, ka­me­ra­er og kjøle­skap le­ve­res ofte med et fab­rikk­inn­stilt stan­dard­pass­ord som de faer­res­te bru­ke­re hus­ker å end­re. Det ut­gjør en be­ty­de­lig po­ten­si­ell sik­ker­hets­ri­si­ko, iføl­ge blant and­re or­ga­ni­sa­sjo­nen FIDO. Or­ga­ni­sa­sjo­nen har som ut­talt mål å fjer­ne pass­ord til for­del for bio­met­ris­ke løs­nin­ger som fin­ger­av­trykk. FIDO ar­bei­der nå for å etab­le­re en ny fel­les stan­dard for en­he­ter uten pass­ord, som skal gi økt sik­ker­het.

Pass­ord skal bli mind­re vik­ti­ge når uli­ke en­he­ter kob­les på net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.