Frem­ti­dens bril­ler fo­ku­se­rer for deg

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Fors­ke­re ved Stan­ford Uni­ver­sity har tes­tet en ny type bril­le på 65 per­soner. Bril­len fo­to­gra­fe­rer bru­ke­rens pu­pil­ler og kan der­et­ter reg­ne ut om det fo­ku­se­res på na­erel­ler fjernt­lig­gen­de ob­jek­ter. Iføl­ge for­søks­per­sone­ne fun­ger­te proto­ty­pen bed­re enn van­li­ge pro­gres­si­ve bril­ler. Håpe­ful­le brille­kun­der bør imid­ler­tid ikke for­ven­te å se den nye brille­ty­pen i bu­tik­ke­ne med det førs­te. For­søks­per­sone­ne var nem­lig langt mind­re be­geist­ret for bril­lens stør­rel­se og vekt, som min­te mer om et hode­sett enn en bril­le. Når bril­len kom­mer i salg, vil den til gjen­gjeld kun­ne bli den sis­te du be­hø­ver å bru­ke pen­ger på. Den vil nem­lig fun­ge­re like godt etter hvert som sy­net forandrer seg med al­de­ren.

Ved å føl­ge pu­pil­le­ne kan bril­len gjet­te hva du ser på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.