Se te­le­fon­mel­din­ger i Win­dows

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Det har en stund va­ert mu­lig å sen­de og mot­ta tekst­mel­din­ger rett fra data­skjer­men ved hjelp av ap­pen Din mo­bil, i ste­det for å måt­te kno­te med å skri­ve og sen­de mel­din­ge­ne fra det lil­le te­le­fon­tas­ta­tu­ret.

Nå har funk­sjo­nen blitt enda smar­te­re og mer bru­ker­venn­lig ved at det har blitt mu­lig å se vars­lin­ger fra te­le­fo­nen på data­ma­ski­nen. Det be­tyr at du for ek­sem­pel kan se det på den sto­re skjer­men hvis du får en mel­ding i WhatsApp på te­le­fo­nen el­ler får en penge­over­fø­ring i Vipps. Der­med kan du la te­le­fo­nen lig­ge i lom­men el­ler skuf­fen og nøye deg med å hol­de øye med pc­skjer­men.

For å bru­ke funk­sjo­nen må du først las­te ned ap­pen Din mo­bil på smart­te­le­fo­nen. Der­et­ter åp­ner du pro­gram­met med sam­me navn på data­ma­ski­nen, der det er in­te­grert i den ny­es­te ver­sjo­nen av Win­dows 10. Følg vei­led­nin­gen i pro­gram­met på pc­en, så ser du hvor­dan du kom­mer i gang med å bru­ke de man­ge funk­sjo­ne­ne.

Det er ikke nød­ven­dig å sjek­ke te­le­fo­nen for å se nye vars­ler. Med ap­pen Din mo­bil får du dem rett på pc-skjer­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.