Hacke­re lu­rer deg med gra­tis nett

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ ”Gra­tis Wi-Fi” kan vir­ke for­lok­ken­de når du vil sjek­ke epost i ut­lan­det el­ler på ste­der der du ikke kan bru­ke mo­bil­data. Det gode til­bu­det kan li­ke­vel va­ere for godt til å va­ere sant, iføl­ge en ad­var­sel fra Jørn Guld­berg, som er spe­sia­list på IT-sik­ker­het i den dans­ke In­ge­ni­ør­for­enin­gen.

“Hacke­re kan uten pro­ble­mer set­te opp nett­verk som vir­ker til­for­la­te­li­ge nok. Det kan se ut til å til­hø­re ho­tel­let el­ler ka­fe­en. Pro­ble­met er at man gjer­ne må opp­gi en hel del per­son­lig in­for­ma­sjon el­ler re­gist­re­re seg før man kan bru­ke det. På den må­ten får lys­sky ele­men­ter tak i ver­di­ful­le opp­lys­nin­ger”, sier han. Det er imid­ler­tid de faer­res­te som er opp­merk­som­me på ri­si­ko­en, iføl­ge en un­der­sø­kel­se In­ge­ni­ør­for­enin­gen har gjort blant 2000 bru­ke­re. Bare én av fire blant de spur­te log­ger seg ald­ri på åpne tråd­løse nett­verk. Det en for­sik­tig­hets­for­an­stalt­ning fle­re bur­de føl­ge. Du bør fak­tisk de­ak­ti­ve­re Wi­Fi på alle en­he­ter når du drar hjemme­fra og i ste­det be­nyt­te mo­bil­data der du kan – for ek­sem­pel ved å dele nettil­gan­gen fra te­le­fo­nen med pc-en. Må du li­ke­vel bru­ke et of­fent­lig tråd­løst nett, bør du all­tid sør­ge for å kjø­re et sik­ker­hets­pro­gram og va­ere om­hyg­ge­lig med å opp­da­te­re alle pro­gram­me­ne.

Åpne nett­verk på en kafé kan va­ere nyt­tig, men det kan også va­ere far­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.