Ny svindel-app

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ Du bør øye­blik­ke­lig slet­te ap­pen Up­da­tes for Sam­sung hvis du er blant de ti mil­lio­ner bru­ker­ne som har in­stal­lert den på te­le­fon el­ler nett­brett. Ap­pen lo­ver bru­ker­ne rask og sik­ker le­ve­ring av opp­da­te­rin­ger til ope­ra­tiv­sys­te­met An­d­roid og fra Sam­sung. Det kla­rer den for så vidt, men pri­sen er rundt 300 kro­ner i året, og opp­da­te­rin­ge­ne er gra­tis fra Goog­le og te­le­fon­pro­du­sen­ten. Det var sel­ska­pet CSIS Security Group som opp­da­get svin­de­len. Ap­pen er fjer­net fra Goog­le Play Bu­tikk, men du må stop­pe abon­ne­ments­be­ta­lin­ge­ne i te­le­fon­inn­stil­lin­ge­ne og fjer­ne ap­pen hvis du har in­stal­lert den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.