”En­de­lig fun­ge­rer ma­gen min som den skal!”

JO­HAN EDBERG (51) ble kvitt en krang­le­te mage etter å ha star­tet med pro­duk­tet Maco­form som inne­hol­der na­tur­li­ge plante­stof­fer.

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Han kjø­rer mye i job­ben som IT-kon­su­lent og sy­nes det er vans­ke­lig å spise sunt og re­gel­mes­sig, og det gjør at ma­gen kom­mer i uba­lan­se. – Jeg har hatt en rum­len­de og uba­lan­sert mage så len­ge jeg kan hus­ke. Jeg har prøvd å end­re kost­hold, men det gjor­de ikke sto­re for­skjel­len.

Jo­han mis­tenk­te at mage­pro­ble­me­ne kun­ne kom­me av for mye kof­fein, men kaf­fen vil­le han ikke kut­te ut. – Ma­gen har egent­lig ald­ri va­ert en be­grens­ning for meg, bare vel­dig føl­som og sen­si­tiv. Da jeg til­fel­dig­vis kom over en an­non­se for pro­duk­tet Maco­form, hvor det stod om en krang­le­te mage, tenk­te jeg: Det er jo akku­rat slik jeg har det!

Ef­fekt etter kort tid

Maco­form er pro­du­sert av kon­sen­trat fra to na­tur­li­ge in­gre­di­en­ser, løve­tann og ar­ti­sjokk. Det lik­te Jo­han godt. – Det var bare na­tur­li­ge stof­fer og så ut som en en­kel løs­ning, for­tel­ler Jo­han, som om­gå­en­de be­stil­te en pak­ke og be­gyn­te å ta en tab­lett hver mor­gen.

– Kort tid etter mer­ket jeg ef­fek­ten, og nå fun­ge­rer ma­gen som en klok­ke for meg.

Ned i vekt som en bo­nus

– Fak­tisk har jeg også gått ned en del kilo si­den jeg be­gyn­te med Maco­form, uten at jeg har gjort noe for det, for­tel­ler Jo­han med et for­nøyd smil.

– Det er jo bare så en­kelt... En tab­lett per dag og ma­gen fun­ge­rer som den skal, sier IT-kon­su­len­ten.

SIK­KERT I BI­LEN: Nå kan Jo­han trygt leg­ge ut på sine kjøre­tu­rer til kun­der, uten å engste seg for mage­pro­ble­mer. Maco­form tar han hver dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.