Rask over­sikt over søke­re­sul­ta­te­ne

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Med søke­funk­sjo­nen kan du se en rek­ke nyt­ti­ge opp­lys­nin­ger om søke­re­sul­ta­te­ne, uten at du be­hø­ver åpne dem. Du kan blant an­net se og ko­piere fil­ba­nen for å fin­ne ut hvor fi­len lig­ger.

1 2 1 Klikk i søke­fel­tet 1 og opp­gi 1 søke­or­det. Her vil jeg for ek­sem­pel fin­ne en gam­mel ar­tik­kel jeg har lag­ret. Når fi­len er fun­net, klik­ker du på pi­len ved den ak­tu­el­le fi­len 2 .

På høy­re side av søke­fel­tet kan du nå 2 se en rek­ke opp­lys­nin­ger om fi­len. Du kan blant an­net se hvor fi­len er plas­sert 3 , du kan åpne den 4 og du kan åpne map­pen der den er lag­ret 5 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.