Rask pc for alle opp­ga­ver

Den nye baer­ba­re fra MSI er in­gen lett­vek­ter, men så er den også ut­styrt med høyt­yten­de kom­po­nen­ter som gir kraft nok selv til kre­ven­de opp­ga­ver.

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Når noen spør hvil­ken baer­bar pc de bør kjø­pe, sva­rer vi gjer­ne med spørs­må­let: “Hva skal du bru­ke den til?”

Nes­ten uan­sett hva du sva­rer på det spørs­må­let, er MSI GL63 8SE et godt for­slag. Den er nem­lig over­kva­li­fi­sert for det mes­te. Der­imot er den i tyngs­te la­get hvis du først og fremst vil ha en pc som skal va­ere med på tur.

Den pas­ser best hvis den kan ha en fast plass på skrive­bor­det. Der tak­ler den til gjen­gjeld nes­ten alt du kan fin­ne på å ut­set­te den for. Sa­er­lig pro­ses­so­ren og SSD-lag­rin­gen gir et po­si­tivt inn­trykk og bi­drar til å gjø­re ma­ski­nen til et realt kraft­verk. Det­te er en ma­skin som kjø­rer selv de ny­es­te spil­le­ne uten pro­ble­mer.

De kraf­ti­ge kom­po­nen­te­ne av­gir na­tur­lig nok en del var­me. For å bli kvitt den er det plas­sert ven­ti­la­sjons­åp­nin­ger på hver side, slik at kjøle­vif­te­ne kan kvit­te seg med over­skudds­var­men. De gir rik­tig­nok fra seg en del støy når ma­ski­nen pres­ses, men un­der­si­den blir ikke varm, og det er en god ting.

På si­de­ne fin­nes det et stort ut­valg av til­kob­lings­mu­lig­he­ter.

Her er det både kon­takt for kab­let nett­verk (det er ikke len­ger en selv­føl­ge) og en SD-kort­le­ser i full stør­rel­se. Du får også en HDMI-port, slik at det er lett å kob­le til en eks­tern skjerm.

Tas­ta­tu­ret er pro­du­sert i sam­ar­beid med Ste­elSe­ries, som nok er mest kjent for spill­ut­styr, og er av used­van­lig god kva­li­tet til å sit­te i en baer­bar pc. Det er en be­ha­ge­lig mot­stand i de gummi­ak­ti­ge og nes­ten lyd­løse tas­te­ne. Tas­te­ne har dess­uten rød bak­grunns­be­lys­ning som gjør dem let­te å se, også i et dun­kelt rom.

MSI har valgt en matt skjerm­over­fla­te som er nes­ten helt fri for gjen­skinn fra lam­per el­ler sol­lys. Der­imot er ikke skjer­men i seg selv sa­er­lig lys­sterk, og det kan va­ere vans­ke­lig å se de­tal­jer i bil­det hvis det er kraf­tig lys i om­gi­vel­se­ne.

MSI-ma­ski­nen er ut­styrt med et pro­gram kalt MSI Dra­gon Cen­ter. Fra det­te kan du set­te opp man­ge av ma­ski­nens innstil­lin­ger, fra farge­ba­lan­sen på skjer­men til når kjøle­vif­te­ne skal star­te. Det er også her du får ma­ski­nen til å til­bake­stil­le seg selv ved å in­stal­le­re en av­bild­ning av det opp­rin­ne­li­ge opp­set­tet og pro­gram­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.