Nytt liv for di­gi­ta­le bil­de­ram­mer

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Di­gi­ta­le bil­de­ram­mer kom litt i bak­grun­nen da nett­bret­te­ne gjor­de sitt inn­tog i star­ten på det­te ti­året. Skjer­men på nett­bret­te­ne var gjer­ne av bed­re kva­li­tet. I til­legg fikk man en lang rek­ke funk­sjo­ner og for­de­ler som de enk­le bil­de­ram­me­ne ikke kun­ne måle seg mot. Li­ke­vel fin­nes fort­satt de di­gi­ta­le bil­de­ram­me­ne, og Den­ver Frameo er et godt ek­sem­pel på hva de di­gi­ta­le ram­me­ne kan som nett­brett ikke er så gode til.

Pri­sen på Den­ver Frameo er som for et bil­lig nett­brett, men skjer­men er kraf­tig for­bed­ret sam­men­lig­net med tid­li­ge­re ge­ne­ra­sjo­ner. Frameo har et sva­ert godt og lys­sterkt bil­de. Når man sit­ter med ram­men i hen­de­ne, ser man lett at bilde­kva­li­te­ten ikke kan måle seg med for ek­sem­pel en iP­ad, men når den står i en hyl­le litt len­ger unna, er bil­det ly­se­re og kom­mer bed­re til sin rett enn et tra­di­sjo­nelt fo­to­gra­fi i en ram­me – og det er nok først og fremst dis­se Frame­oram­me­ne er ment å kon­kur­re­re med.

Før i ti­den var det litt plun­dre­te å leg­ge inn nye bil­der i en di­gi­tal bil­de­ram­me. Først måt­te man fin­ne frem et SD-kort og leg­ge bil­de­ne over på det, og ope­ra­tiv­sys­te­met i bil­de­ram­men var ikke all­tid like bru­ker­venn­lig.

Det har Den­ver gjort noe med. Når du skal leg­ge inn nye bil­der i ram­men, bru­ker du bare en app på te­le­fo­nen til å sen­de bil­de­ne via net­tet. Ap­pen har til­gang til bil­de­ne på te­le­fo­nen, så det er bare å vel­ge dem du vil ha i ram­men og tryk­ke på send. Du kan til og med ha fle­re ram­mer knyt­tet til den sam­me ap­pen. Det fun­ge­rer helt fint og er sa­er­lig smart hvis man har slekt­nin­ger på en an­nen kant av lan­det som for ek­sem­pel vil føl­ge med på hvor­dan barne­bar­na vokser og blomst­rer. Et par trykk på te­le­fo­nen er alt som skal til for å leg­ge inn nye bil­der i ram­men. Man kan også vel­ge om den skal stå på langs el­ler på høy­kant ved å flyt­te et støtte­ben på bak­si­den.

Fle­re bru­ke­re kan sen­de bil­der til den sam­me ram­men. Alt som skal til, er at de opp­gir pass­or­det til ram­men i Frame­oap­pen. Frameo har en gans­ke bred kant som min­ner om passe­par­tou­ten i en tra­di­sjo­nell bil­de­ram­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.