Li­ten høyt­ta­ler med fet lyd

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Won­der­boom 2 er en li­ten høyt­ta­ler, ikke stør­re enn at den får plass i en ves­ke. Den spil­ler for­bløf­fen­de høyt til å va­ere så li­ten, og slår du på funk­sjo­nen ”out­door boost”, blir ly­den enda kraf­ti­ge­re. Out­door-knap­pen sit­ter un­der høyt­ta­le­ren og er for­met som et lite gran­tre. Dess­ver­re gjør funk­sjo­nen at ly­den ikke bare blir høy­ere, men også hør­bart dår­li­ge­re. Ly­den fra Won­der­boom 2 pas­ser fint til ryt­misk mu­sikk som pop og rock, men for­vren­ges hvis du spil­ler høyt. Ved et mer mo­de­rat vo­lum er ly­den der­imot god og de­tal­jert.

Høyt­ta­le­ren er lett å ta med på tur. De­sig­nen er en­kel, med et stort pluss­og mi­nus­tegn på midt­en til å jus­te­re vo­lu­met. Den er også ut­styrt med en snor, slik at man kan hen­ge opp høyt­ta­le­ren el­ler fes­te den rundt hånd­led­det.

Won­der­boom 2 er vann­tett og lett å tør­ke hvis den har blitt våt, men det tar litt tid før det slut­ter å dryp­pe av den hvis det kom­mer vann inn i søm­men til tekstil­trek­ket. Kort sagt en god høyt­ta­ler til å pla­ge vet­tet av na­bo­ene, en­ten du har grill­fest på ve­ran­da­en el­ler er på stran­den.

Won­der­boom 2 er en smart li­ten høyt­ta­ler som tå­ler å va­ere med på tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.