God mus – håp­løst bat­te­ri

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

”Hvor­for er det led­ning på en tråd­løs mus?”. Det er kan­skje en na­tur­lig tan­ke når man ser den­ne mu­sen, men den med­føl­gen­de USB-ka­be­len fun­ge­rer som lade­ka­bel, ikke til data­over­fø­ring, og da gir det fak­tisk en viss me­ning.

Ka­be­len er lagd spe­si­elt for den­ne mu­sen, og det er plun­dre­te, men ikke umu­lig, å bru­ke and­re lade­kab­ler man måt­te ha lig­gen­de.

Med mu­sen føl­ger en USB-adap­ter til den tråd­løse til­kob­lin­gen. Når den kob­les til, går det et øyeblikk før mu­sen er klar. Det er ikke nød­ven­dig å in­stal­le­re det til­hø­ren­de pro­gram­met for å bru­ke mu­sen. Til hver­dags­bruk er den en­kel og ef­fek­tiv. Pre­si­sjo­nen

på opp­til 3000 DPI er ri­ke­lig og kan jus­te­res med en egen knapp som er plas­sert bak rulle­hju­let. Knap­pe­ne er i det hele tatt for­nuf­tig plas­sert (i hvert fall hvis du er høyre­hendt). De har god re­spons og fun­ge­rer fint, og rulle­hju­let glir lett. De to ho­ved­knap­pe­ne gir gans­ke hør­ba­re klikk, mens side­knap­pe­ne er stil­le og let­te å ak­ti­ve­re. Pro­gram­met for å set­te opp mu­sen er en fryd å bru­ke. Det gir god over­sikt over alle innstil­lin­ger, ikke minst has­tig­he­ten, og alle knap­per kan om­pro­gram­me­res etter be­hov. Det er også mu­lig å skri­ve mak­ro­er. Det er en smart løs­ning som gjør det mu­lig å bru­ke en muse­knapp i ste­det for ofte bru­ke taste­kom­bi­na­sjo­ner.

Det opp­lad­ba­re bat­te­ri­et kan ikke byt­tes ut, og det er et pro­blem: Un­der tes­ten opp­lev­de vi at bat­te­ri­et ga opp når vi minst ven­tet det, og der­med måt­te vi fin­ne frem lade­ka­be­len. De opp­git­te 30 ti­me­ne på én opp­la­ding er ikke im­po­ne­ren­de i seg selv, men det er ille at man hel­ler ikke kan sto­le på at det hol­der så len­ge. Det er ikke godt nok, spe­si­elt med tan­ke på at det fin­nes kon­kur­re­ren­de mo­del­ler, for ek­sem­pel fra Logi­tech, med bat­te­ri­tid på fle­re må­ne­der. Til pri­sen er det­te en mus med man­ge gode funk­sjo­ner og fin er­go­no­mi, men det hjel­per lite når den ikke er til å sto­le på.

Mu­sen la­des via ka­bel, men bat­te­ri­et hol­der bare i litt over et døgn fra det er fulla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.