En sik­ker minne­pin­ne?

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Kings­ton IronKey

D300 er en ge­di­gen minne­pin­ne med en vekt på over 50 gram. Den er kon­stru­ert av sink – ikke jern, nav­net til tross. Grun­nen er at sink er my­ke­re enn jern og der­for mer støt­ab­sor­be­ren­de. Til syv­en­de og sist er det jo inn­hol­det på minne­pin­nen som skal be­skyt­tes, og da kom­mer ut­se­en­det i and­re rek­ke. Be­skyt­tel­sen

er også i en klas­se for seg. Før minne­pin­nen kan tas i bruk, må man kjø­re et pro­gram som ak­ti­ve­rer den in­ne­byg­de kryp­te­rin­gen. Sys­te­met er ba­sert på AES-256-kryp­te­ring, som skal va­ere umu­lig å bry­te i lø­pet av uni­ver­sets leve­tid. Det blir uan­sett ikke ak­tu­elt her, for i bes­te Ja­mes Bond-stil slet­tes inn­hol­det på minne­pin­nen hvis man opp­gir feil pass­ord ti gan­ger.

Når rik­tig pass­ord er opp­gitt, fun­ge­rer IronKey D300 som alle and­re minne­pin­ner, med én vik­tig for­skjell. Den er nem­lig lyn­rask. Våre må­lin­ger vi­ser en skrive­has­tig­het på 150 MB/s og en lese­has­tig­het på hele 250 MB/s. Det er ikke bare bed­re enn Kings­ton lo­ver, men også det ras­kes­te vi noen gang har målt på en minne­pin­ne.

Den er også ga­ran­tert vann­tett til en dyb­de på én me­ter og er kon­stru­ert for å tåle fall el­ler å bli over­kjørt av en bil. Det ble selv­føl­ge­lig be­hø­rig tes­tet, og selv om det ble et par ri­per i over­fla­ten og hele dings­en ble litt skjev, had­de det in­gen­ting å si for funk­sjon og ytel­se.

I hvert fall ikke i førs­te om­gang. Da vi prøv­de minne­pin­nen noen uker se­ne­re, var det imid­ler­tid ikke mu­lig å få den til å fun­ge­re. Et­ter­som van­li­ge minne­pin­ner fak­tisk er gans­ke ro­bus­te hvis man be­hand­ler dem med vett og for­stand, er det alt­så lite som rett­fer­dig­gjør den eks­tre­me pri­sen for Kings­ton IronKey D300.

IronKey D300 er godt inn­kaps­let, men tål­te tross alt ikke å bli over­kjørt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.