Start med plan­teg­nin­gen

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Det er mye let­te­re å inn­re­de hvis du bru­ker en ek­sis­te­ren­de plan­teg­ning, som du gjer­ne får når du kjø­per en bo­lig. Her ser du hvor­dan du im­por­te­rer en grunn­plan når du har las­tet ned og in­stal­lert Swe­et Ho­me 3D.

Verk­tøy­lin­jen

Du fin­ner en rek­ke for­skjel­li­ge verk­tøy i verk­tøy­lin­jen. De vik­tigs­te er pi­len 1 , hån­den 2 og veg­gen 3 . Pi­len bru­ker du til å klik­ke på ele­men­ter, for ek­sem­pel et rom, el­ler til å mar­ke­re fle­re, for ek­sem­pel alle veg­ge­ne. Hån­den bru­kes til å flyt­te teg­nin­gen og na­vi­ge­re. Vegg­verk­tøy­et bru­kes til å teg­ne veg­ger over plan­teg­nin­gen.

In­ven­tar

Når du kom­mer så langt at du skal plas­se­re skap, bord og and­re møb­ler i mo­del­len, fin­ner du dem i over­sik­ten til venst­re. Det er en be­gren­set meng­de inn­red­nings­de­tal­jer i gra­tis­ver­sjo­nen av pro­gram­met, men det hol­der len­ge for de fles­te. For å leg­ge til for ek­sem­pel en sofa klik­ker du på ”Li­ving room” og drar en sofa over på plan­teg­nin­gen. Se­ne­re kan du end­re stør­rel­sen og snu på mø­be­let slik at det pas­ser til rom­met.

Over­sikts­lis­te

Når du er fer­dig med å leg­ge inn vin­du­er, dø­rer og in­ven­tar i bo­li­gen, set­ter pro­gram­met auto­ma­tisk opp en lis­te over de ele­men­te­ne du har brukt. Det gir god over­sikt hvis du vur­de­rer å gjen­nom­føre stør­re end­rin­ger i bo­li­gen.

Plan­teg­ning

Til høy­re i pro­gram­met fin­ner du plan­teg­nin­gen. Det er her du ”teg­ner” bo­li­gen. Først ved hjelp av vegg­verk­tøy­et og der­et­ter med rom­verk­tøy­et. Når du la­ger en vegg her, kan du øye­blik­ke­lig se den i 3D-mo­del­len un­der. Det er også her du plas­se­rer møb­ler og an­nen inn­red­ning når du kom­mer så langt.

3D-mo­dell

Ne­derst kan du se en 3D-ver­sjon av bo­li­gen. Bruk mu­sen til å ”dra” i bil­det for å se rom­me­ne fra uli­ke vink­ler. Med muse­hju­let kan du zoo­me inn og ut. Det er også mu­lig å zoo­me ved å bru­ke muse­hju­let mens du tryk­ker på Alt-knap­pen.

1 2 3

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.