3 ras­ke om opp­da­te­rin­ger

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Hva be­tyr num­me­ret i ne­ders­te høy­re hjør­ne?

Hver ut­ga­ve el­ler ”build” av Win­dows har et spe­si­fikt num­mer som for­tel­ler nøy­ak­tig hvil­ken ver­sjon det er snakk om. Det hjel­per deg å sjek­ke om du har den ny­es­te prøve­ver­sjo­nen av ope­ra­tiv­sys­te­met.

Hvor ofte skal jeg in­stal­le­re opp­da­te­rin­ger?

Micro­soft kom­mer med én til to opp­da­te­rin­ger hver må­ned. De inne­hol­der både nye funk­sjo­ner til ope­ra­tiv­sys­te­met og feil­ret­tin­ger til ek­sis­te­ren­de verk­tøy som ennå ikke er sta­bi­le.

Kan jeg gå til­ba­ke til det van­li­ge Win­dows?

Det kan du godt, men da må du ven­te tål­mo­dig på den nes­te sto­re Win­dows­opp­da­te­rin­gen hvis du vil be­hol­de fi­ler og pro­gram­mer. I så fall må du inn i den me­ny­en der du star­tet re­gist­re­rin­gen til Win­dows In­si­der Pro­gram. Der vel­ger du Slutt å mot­ta ek­sem­pel-build.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.