nye funk­sjo­ner du kan prø­ve nå

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Det kom­mer og for­svin­ner hele ti­den nye funk­sjo­ner i Win­dows In­si­der Pro­gram. Her er tre av de nye funk­sjo­ne­ne du kan prø­ve akku­rat nå.

323 Opp­gave­be­hand­ling har fått en mind­re funk­sjon som fak­tisk er gans­ke nyt­tig. Un­der fa­nen Ytel­se kan du se om lag­rings­en­he­ten er en me­ka­nisk ”snur­re­disk”, alt­så en HDD, el­ler en SSD. Det ser du nå un­der Disk.

Funk­sjo­nen Din mo­bil fin­nes al­le­re­de i Win­dows 10, men med Win­dows In­si­der Pro­gram får du fle­re mu­lig­he­ter til å bru­ke te­le­fo­nen fra data­ma­ski­nen. Du kan blant an­net spei­le skjer­men fra An­d­roid-te­le­fo­nen og sen­de og mot­ta bilde­mel­din­ger (MMS).

Søke­funk­sjo­nen på opp­ga­ve­lin­jen er over­halt med de ny­es­te opp­da­te­rin­ge­ne av Win­dows, og i den ny­es­te prøve­ver­sjo­nen får du man­ge av de sam­me mu­lig­he­te­ne når du be­nyt­ter søke­funk­sjo­nen i Ut­fors­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.