Lå­ses opp fra mo­bi­len

Komputer for alle (Norway) - - EKSTERNE HARDDISKER -

Kryp­toDisk BT er en eks­tern hard­disk som skal kob­les til te­le­fo­nen ved hjelp av Blueto­oth. For å låse opp hard­dis­ken tren­ger du en gra­tis mo­bi­lapp som kob­ler til hard­dis­ken og fjer­ner kryp­te­rin­gen. Fi­ler til hard­dis­ken må li­ke­vel fort­satt over­fø­res fra en pc.

I es­ken lig­ger det en kort bru­ker­vei­led­ning som hjel­per deg å kom­me i gang. Det ser li­ke­vel ut som det har skjedd noen de­signend­rin­ger si­den den ble skre­vet. Teg­nin­ge­ne sva­rer nem­lig ikke helt til vir­ke­lig­he­tens hard­disk. Jeg så på ste­det det vises til, men var ikke i stand til å fin­ne ko­den som skul­le bru­kes til opp­set­tet. Jeg fikk li­ke­vel låst opp hard­dis­ken og end­ret det for­hånds­inn­stil­te pass­or­det på et par mi­nut­ter. Dis­ken lå­ses opp ved å opp­gi et pass­ord du vel­ger selv. Du kan også la ap­pen bru­ke fin­ger­av­trykks­le­se­ren på te­le­fo­nen for å låse opp dis­ken ras­ke­re. Det fun­ge­rer fint. Et rødt ikon in­di­ke­rer at hard­dis­ken er låst, mens et grønt ikon be­tyr at den er låst opp slik at du kan lag­re el­ler hen­te fi­ler fra hard­dis­ken. Kryp­toDisk kan også stil­les inn til å låse seg når te­le­fo­nen be­ve­ger seg vekk fra dis­ken.

Et par lys­dio­der vi­ser om hard­dis­ken er låst el­ler klar til bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.