Ri­me­lig disk med kryp­te­ring

Komputer for alle (Norway) - - EKSTERNE HARDDISKER -

Med si­der av stål og en front som er dek­ket av et tall­tas­ta­tur ser Ver­ba­tim Sto­re ‘n’ Go Secu­re Por­tab­le HDD ut som den er hen­tet fra en agent­film. Det er imid­ler­tid ikke mikro­film som lig­ger i bok­sen, men der­imot opp­til 1 tera­byte med dine vik­tigs­te data, som auto­ma­tisk kryp­te­res med den ef­fek­ti­ve AES 256-bitskryp­te­rin­gen.

Iføl­ge Ver­ba­tim er den fy­sis­ke inn­tas­tin­gen av et pass­ord på hard­dis­ken langt sik­re­re enn et pass­ord som opp­gis på en pc. Til gjen­gjeld er det kan­skje mer fris­ten­de for klå­fing­re­de un­ger å slå inn ko­der for moro skyld, og etter tyve mis­lyk­ke­de for­søk lå­ses dis­ken helt.

Du kom­mer li­ke­vel lett i gang med hard­dis­ken, og når du har end­ret ko­den til noe du kla­rer å hus­ke, over­fø­rer du raskt fi­le­ne via USB 3.1. Ge­ne­relt er det snakk om en sva­ert god løs­ning for å sik­re føl­som­me fi­ler. Med i pri­sen får du også Nero Back­up Software, som er et godt pro­gram for sik­ker­hets­ko­pie­ring.

Hvis hard­dis­ken hav­ner i feil hen­der, lå­ses inn­hol­det etter 20 mis­lyk­ke­de på­log­gings­for­søk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.