Stor ka­pa­si­tet – lav pris

Komputer for alle (Norway) - - EKSTERNE HARDDISKER -

Toshi­ba Can­vio Ad­van­ce er en eks­tern hard­disk som ikke gjør så mye ve­sen av seg. De­sig­nen er litt ano­nym, og du får ver­ken avan­sert kryp­te­ring el­ler and­re spen­nen­de funk­sjo­ner.

De funk­sjo­ne­ne du tross alt får, fun­ge­rer li­ke­vel som de skal, og du får mye lag­rings­plass for pen­ge­ne.

Can­vio Ad­van­ce er stort sett bare en li­ten boks med en hard­disk. Det enes­te som skil­ler seg litt ut, er en blå lys­dio­de på top­pen av bok­sen. Den in­di­ke­rer at hard­dis­ken er i bruk. Det er lett å bru­ke Can­vio Ad­van­ce til å sik­ker­hets­ko­piere fi­ler: Det til­hø­ren­de back­up-pro­gram­met sør­ger selv for å ko­piere de Win­dows-map­pe­ne du vel­ger. Ko­pie­rin­gen skjer auto­ma­tisk når først du har valgt hvor ofte du vil sik­ker­hets­ko­piere. Også has­tig­he­ten er god. Jeg ko­pier­te ti gi­ga­byte med data på un­der to mi­nut­ter. Hard­dis­ken er dess­uten sva­ert støy­svak. Man hø­rer in­gen vi­bre­ren­de brum­ming, selv om bok­sen står rett på bor­det og ikke er ut­styrt med gummi­føt­ter.

Det føl­ger ikke med an­net til­be­hør enn en USB-ka­bel. Det­te er alt­så først og fremst en hard­disk som gir ri­ke­lig med lag­rings­plass for pen­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.