Kan jeg slet­te fra te­le­fo­nens ord­lis­te?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

En gang i ti­den had­de jeg en epost­adres­se hos nett­le­ve­ran­dø­ren UPC, som jeg ikke har brukt på en evig­het. Nå har jeg en Out­look-adres­se. Den gam­le adres­sen lig­ger li­ke­vel fort­satt på Sam­sung-te­le­fo­nen – og når jeg be­gyn­ner å skri­ve adres­sen, fore­slås også den gam­le epost­adres­sen. Er det ikke mu­lig å slet­te den?

Det er dess­ver­re ikke mu­lig å slet­te en­kelt­ord fra ord­lis­ten på en Sam­sung­te­le­fon. Det er bare mu­lig å fjer­ne samt­li­ge ord som bru­ke­ren har lagt inn, på én gang. Det val­get fin­ner du i inn­stil­lin­ge­ne for te­le­fon­tas­ta­tu­ret. 1 Finn punk­tet Språk og inn­data i inn­stil­lin­ge­ne på te­le­fo­nen. Trykk på det tas­ta­tu­ret du bru­ker på te­le­fo­nen, og der­et­ter på Til­bake­s­till til stan­dard­inn­stil­lin­ger. Til slutt­tryk­ker du på Slett til­pas­se­de for­slag

1 og be­kref­ter ved å tryk­ke på Slett

2 . Der­med slet­tes alle ord du selv har lagt til i ord­lis­ten – også den gam­le epost­adres­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.