Epost fra fast­le­gen sor­te­res som søp­pel

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Når jeg skal log­ge på nett­si­den til fast­le­gen, får jeg sendt en en­gangs­kode til Gmail-kon­to­en. Ko­den skal jo bru­kes til å log­ge på, men epos­ten med ko­den hav­ner all­tid i Gmails søp­pelmap­pe. Hva gjør jeg?

Gmail bru­ker smar­te fil­tre som si­ler vekk ele­men­ter som av en el­ler an­nen grunn ikke vir­ker tro­ver­di­ge. I det­te til­fel­let er det mu­lig (sann­syn­lig) at le­gen ikke har fått satt opp epost­tje­ne­ren på en skik­ke­lig måte, slik at mel­din­ge­ne frem­står som lite tro­ver­di­ge over­for fil­tre­ne. Du kan imid­ler­tid be

Gmail om å se bort fra det­te.

1 1 Åpne Gmail, og klikk på Søp­pel­post 1 . Klikk på den mel­din­gen du me­ner ikke er uøn­set 2 . 2

5 Ne­derst i vin­du­et ser du teks­ten Trå­den har fått fjer­net 3 søp­pel­post­mer­kin­gen og er flyt­tet til inn­bok­sen 5 . Der­et­ter vil epost fra den­ne adres­sen bli le­vert i den van­li­ge inn­bok­sen.

2 3 4 Rett over teks­ten i mel­din­gen ser du nå en mørk lin­je Rap­por­ter at det­te ikke er søp­pel­post 4 . 3 . Klikk på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.