3 RAS­KE

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Når jeg las­ter ned Patch­MyPC fra For­dels­so­nen, advarer Pan­da An­ti­vi­rus mot vi­rus. Hvor­for det?

SVAR Det er en så­kalt ”falsk po­si­tiv” der Pan­da An­ti­vi­rus feil­tol­ker noe i in­stal­la­sjons­fi­len til Patch­MyPC som vi­rus. Pro­gram­me­ne i For­dels­so­nen er imid­ler­tid grun­dig sjek­ket for vi­rus, så du kan trygt in­stal­le­re pro­gram­met. Med Win­dows 10 ver­sjon 1809 skul­le ikke ”Sik­ker fjer­ning av ma­skin­vare” len­ger va­ere noe tema, men jeg har fort­satt funk­sjo­nen. Be­tyr det at jeg fort­satt må løse ut minne­pin­ner på gam­le­må­ten?

SVAR Iko­net for sik­ker fjer­ning fin­nes fort­satt på opp­ga­ve­lin­jen, men det er ikke nød­ven­dig å klik­ke på det når du fjer­ner for ek­sem­pel en minne­pin­ne. Det nye er at Win­dows ikke len­ger job­ber med minne­pin­nen i bak­grun­nen. Hvor­dan fjer­ner jeg Sam­sungs hjelpe­funk­sjon Bix­by full­sten­dig fra min Sam­sung Galaxy S9?

SVAR Det kan du ikke. Der­imot kan du de­ak­ti­ve­re Bix­by-knap­pen på si­den av te­le­fo­nen og de­ak­ti­ve­re de fles­te Bix­by-funk­sjo­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.