Hva er Vir­tualBox?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Med en vir­tu­ell pc kan du in­stal­le­re et helt ope­ra­tiv­sys­tem, for ek­sem­pel det gam­le Win­dows XP, i et pro­gram på Win­dows 10-ma­ski­nen. Det be­tyr at du kan kjø­re et an­net ope­ra­tiv­sys­tem i et vin­du i Win­dows 10 og for ek­sem­pel kun­ne bru­ke eld­re pro­gram­mer som ikke fun­ge­rer i ny­ere Win­dows-ver­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.