Gra­tis sjekk kos­tet 4000 kro­ner!

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg ble opp­ringt av et sel­skap som kal­ler seg Nort­hGuard, for­di jeg had­de del­tatt i en kon­kur­ran­se via epost og vun­net en gra­tis sjekk av data­ma­ski­nen. De skan­net min ko­nes pc via net­tet og hev­det at den var i fare­so­nen. Der­for ak­sep­ter­te jeg at de in­stal­ler­te Bul­lGuard Pre­mi­um Pro­tec­tion, men det ble dyrt: Jeg måt­te be­ta­le et en­gangs­be­løp på 3500 kro­ner pluss 3 års abon­ne­ment á 199 kr/md. Til sam­men ble det over 4000 kro­ner – etter ”ra­batt”. Har jeg blitt lurt?

Det fin­nes man­ge kon­kur­ran­ser på net­tet der man gir til­la­tel­se til å bli ringt opp av sel­ge­re. Når til­la­tel­sen står å lese i vil­kå­re­ne for å del­ta, har også sel­ska­pe­ne lov til å rin­ge med til­bu­de­ne sine. Bul­lGuard er i seg selv et glim­ren­de pro­dukt, men å be­ta­le over 3500 kro­ner for det er nes­ten et ran. Vi an­be­fa­ler at du he­ret­ter hol­der deg til de gra­tis sik­ker­hets­pro­gram­me­ne i For­dels­so­nen – el­ler går til Bul­lGuards egen nett­side, der du kan teg­ne abon­ne­ment på pro­gram­me­ne de­res uten grå­di­ge mel­lom­ledd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.