Hvor ble det av spil­le­ne?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg sy­nes det er vel­dig len­ge si­den det har va­ert ar­tik­ler om spill i bla­det. Det er også len­ge si­den det kom nye spill i For­dels­so­nen. Har Kom­pu­ter for alle drop­pet spil­le­ne helt?

SVAR Det stem­mer at vi har hatt lite spill i det sis­te. Det er for­di det bare var noen få som las­tet ned spill fra For­dels­so­nen. Sam­ti­dig har ikke de ar­tik­le­ne vi har hatt om spill i bla­det, va­ert på langt na­er like po­pu­la­ere som for ek­sem­pel guid­er til nye pro­gram­mer. Fra tid til an­nen vil vi li­ke­vel fort­satt leg­ge nye og gode spill i For­dels­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.