Slett alle lag­re­de nett­adres­ser

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Venn­lig hil­sen Peter Ernst

Jeg har en fast adres­se­lin­je på opp­ga­ve­lin­jen. Der er det bare å opp­gi adres­sen til nett­si­den jeg vil be­sø­ke, så åp­nes den i stan­dard­nett­le­se­ren min når jeg tryk­ker på En­ter. Dess­ver­re lag­res alle de adres­se­ne jeg har be­søkt tid­li­ge­re, og det kan va­ere ugreit når fle­re bru­ker sam­me pc. Hel­dig­vis har jeg fun­net ut hvor­dan man slet­ter over­sik­ten helt via ut­fors­ke­ren.

REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

Takk for tip­set. Det er ikke vel­dig lo­gisk at man må til ut­fors­ke­ren for å slet­te adres­ser fra opp­ga­ve­lin­jen, men tip­set vir­ker glim­ren­de, og det kan nok også and­re le­se­re ha gle­de av.

2 3 2 For å slet­te de gam­le adres­se­ne må du først åpne ut­fors­ke­ren. Høyre­klikk i adres­se­lin­jen 2 øverst i ut­fors­ker­vin­du­et, og velg Slett logg 3 .

1 1 Adresse­fel­tet ak­ti­ve­res ved å høyre­klik­ke på opp­ga­ve­lin­jen og vel­ge Verk­tøy­lin­jer og Adres­se. Når du klik­ker på den lil­le pi­len 1 , ser du alle adres­ser som tid­li­ge­re har va­ert skre­vet i fel­tet.

4 Nå er lis­ten i adresse­fel­tet 3 tom når du klik­ker på den lil­le pi­len 4 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.