Hvor­dan ta sik­ker­hets­kopi i Win­dows?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

I Kom­pu­ter for alle num­mer 7/2019 pre­sen­ter­te dere fire be­ta­lings­pro­gram­mer for sik­ker­hets­ko­pie­ring, og to som er gra­tis. I Win­dows 10 er det så vidt jeg kan se en in­ne­bygd funk­sjon for sik­ker­hets­ko­pie­ring som også er gra­tis. Kan dere for­kla­re hvor­dan jeg bru­ker sik­ker­hets­ko­pie­rin­gen i Win­dows 10?

Vi har fak­tisk skre­vet en ar­tik­kel i Kom­pu­ter for alle om nett­opp den­ne funk­sjo­nen i Win­dows 10, og den kan fint kon­kur­re­re med and­re back­up-pro­gram­mer. Guid­en har vi lagt i For­dels­so­nen til det­te bla­det, der du kan las­te den ned som en PDF-fil.

I For­dels­so­nen fin­ner du en guide om hvor­dan du bru­ker sik­ker­hets­kopi­funk­sjo­nen i Win­dows 10.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.