Det bes­te nett­bret­tet ak­ku­rat nå

Pc-en er god å ha når du skal skri­ve og re­di­ge­re, men nett­bret­tet er uslåe­lig når man skal slap­pe av i so­fa­en med nett­s­ur­fing, film el­ler bil­der.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Mor­ten Skel­dal Øs­ter­gaard

Nett­bret­tet er skapt for å kun­ne for­dy­pe seg i inn­hol­det på skjer­men. Du får in­gen mus el­ler tas­ta­tur som leg­ger opp til å job­be ved skjer­men som på en pc. I ste­det inn­byr nett­bret­tet til å inn­ta fa­vo­ritts­til­lin­gen i so­fa­en, leg­ge bena høyt og se på skjer­men i ro og fred. Den opp­ga­ven lø­ser alle de fire mo­del­le­ne i den­ne tes­ten uten pro­ble­mer. Alle har gode skjer­mer med høy opp­løs­ning, og de er ras­ke nok til å tak­le de fles­te ten­ke­li­ge opp­ga­ver uten pro­ble­mer. For­skjel­le­ne lig­ger i de­tal­je­ne. Mo­del­len fra Sam­sung er for ek­sem­pel uhy­re slank og lett å leg­ge i ves­ken når man skal ut. And­re har smar­te funk­sjo­ner til­pas­set barn, blant an­net pass­ord­be­skyt­tel­se som hind­rer at un­ge­ne åp­ner og fik­ler med alle ap­per og inn­stil­lin­ger som de selv vil.

Bi­dra­get fra Le­no­vo er et nett­brett med noe så uvan­lig som front­mon­ter­te høyt­ta­le­re. Det gir over­ras­ken­de god lyd med tan­ke på hvor li­te plass det fak­tisk er til høyt­ta­le­re i den slan­ke inn­kaps­lin­gen. I til­legg har Le­no­vo plas

sert to høyt­ta­le­re på hver side, slik at du også opp­le­ver en hvis ste­reo­ef­fekt hvis du set­ter bret­tet på høy­kant.

I den­ne tes­ten har vi ut­satt de fire bret­te­ne for ty­pis­ke bruks­si­tua­sjo­ner. Det vil si at vi har sett på film, kik­ket på fe­rie­bil­der og lest ebø­ker. Vi har også va­ert på net­tet, og vi har spilt et par av de mest kre­ven­de spil­le­ne.

En prak­tisk hver­dags­test av has­tig­he­ten til et nett­brett vil selv­føl­ge­lig va­ere noe sub­jek­tiv, så vi gikk også mer sys­te­ma­tisk til verks. Has­tig­he­ten ble målt med et pro­fe­sjo­nelt test­pro­gram. Vi bruk­te bench­mark-ap­pen Ge­ek­bench 4 til å pres­se de fire bret­te­ne mak­si­malt. Ge­ek­bench ga en sam­let må­ling av nett­bret­tets ytel­se, som vi så kun­ne bru­ke til en sam­men­lig­ning på tvers av ope­ra­tiv­sys­te­me­ne.

App­les iPad har snart ti år på ba­ken, og det po­pu­la­ere nett­bret­tet har fak­tisk va­ert det bes­te helt si­den lan­se­rin­gen i 2010. Det fin­nes et stort ut­valg av mo­del­ler med An­d­roid, men hit­til har in­gen av dem klart å vip­pe iPad av pin­nen. Det er og blir best, og der­med har vi av­slørt at det kom­mer best ut også den­ne gan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.