Nytt gra­tis anti­vi­rus­pro­gram

Alle pc-brukere bør ha et kraf­tig og all­si­dig anti­vi­rus­pro­gram som be­skyt­ter mot man­ge for­skjel­li­ge trus­ler sam­ti­dig. Det får du med det nye og opp­da­ter­te Avast Free An­ti­vi­rus.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Stef­fen Ni­el­sen

Avast Free An­ti­vi­rus er et nytt pro­gram i Kom­pu­ter for al­les sik­ker­hets­pak­ke. Det er­stat­ter Pan­da Free An­ti­vi­rus, som hit­til har va­ert vårt fore­truk­ne pro­gram i kam­pen mot vi­rus.

Med jev­ne mel­lom­rom skjer det at vi byt­ter ut vårt nøye gjen­nom­prøv­de ut­valg av fas­te sik­ker­hets­pro­gram­mer, kalt Sik­ker­hets­pak­ken, i For­dels­so­nen. Det skjer for­di in­gen sann­het er hogd i stein: Data­ver­de­nen og trus­sel­bil­det end­rer seg raskt, og vi har in­gen ga­ran­ti for at verk­tøy­ene som løs­te opp­ga­ven best i dag, også gjør det i mor­gen.

I det kon­kre­te til­fel­let med Pan­da Free An­ti­vi­rus var det av­gjø­ren­de at pro­gram­met gjor­de det mind­re bra i en test av sik­ker­hets­pro­gram­mer ut­ført av det tys­ke la­bo­ra­to­ri­et AV-Test. Sam­ti­dig skap­te pro­gram­met fle­re pro­ble­mer i for­bin­del­se med ned­las­ting fra Chro­me og den ny­es­te Win­dows-opp­da­te­rin­gen. I sam­me test kom det gra­tis anti­vi­rus­pro­gram­met fra Avast helt på topp. Vi har tes­tet det inn­gå­en­de og er over­be­vist: Pro­gram­met er på norsk, er sva­ert bru­ker­venn­lig og gir første­klas­ses be­skyt­tel­se. Der­for over­tar pro­gram­met Pan­das plass i sik­ker­hets­pak­ken, og der­for har vi skre­vet den­ne ar­tik­ke­len slik

at du kan bli kjent med Avast Free An­ti­vi­rus. Du la­erer å gjen­nom­føre en skan­ning et­ter ska­de­li­ge fi­ler på ma­ski­nen og å set­te opp pro­gram­met slik at det gir sann­tids­be­skyt­tel­se. På den må­ten vil pro­gram­met all­tid va­ere klart til bruk og gri­pe inn hvis for ek­sem­pel en far­lig fil fra net­tet for­sø­ker å få inn­pass på ma­ski­nen.

Avast Free An­ti­vi­rus gir data­ma­ski­nen den vi­rus­be­skyt­tel­sen man bør ha på en pri­vat pc.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.