Vi er ikke ving­le­te – bare våk­ne og opp­merk­som­me

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Sjef­re­dak­tør Leif Jo­nas­son

”Pan­da er det bes­te gra­tis anti­vi­rus­pro­gram­met.” Det skrev vi for knap­pe ti må­ne­der si­den da vi lan­ser­te en ny sik­ker­hets­pak­ke i For­dels­so­nen med Pan­da An­ti­vi­rus Free som det sto­re trekk­plas­te­ret.

”Avast er det bes­te gra­tis anti­vi­rus­pro­gram­met.” Det skri­ver vi i en ar­tik­kel om Avast Free An­ti­vi­rus i den­ne ut­ga­ven av Kom­pu­ter for alle.

Så hva har skjedd? Jo, vi har la­ert noe nytt. Pan­da An­ti­vi­rus, som var det mest bru­ker­venn­li­ge anti­vi­rus­pro­gram­met vi har prøvd, var ikke len­ger godt nok på det vik­tigs­te punk­tet, nem­lig sik­ker­he­ten. Det vis­te de ny­es­te tes­te­ne fra blant an­net AV­test. Sam­ti­dig har Pan­da gitt fle­re le­se­re pro­ble­mer i for­bin­del­se med bå­de ned­las­ting i Chro­me og den ny­es­te Win­dows-opp­da­te­rin­gen. Der­for har vi byt­tet det ut med pro­gram­met fra Avast, som er best med tan­ke på grunn­leg­gen­de sik­ker­het, alt­så når det gjel­der å hol­de ma­ski­nen din fri for vi­rus.

Det er ikke førs­te gang i år vi har gjort en slik end­ring i sik­ker­hets­pak­ken. Også Patch My PC er nytt, for­di Kas­per­sky Software Up­da­ter, som var det vi fore­trakk, ikke len­ger var gra­tis. Slikt skjer når pro­du­sen­ter for­sø­ker å fin­ne nye inn­tje­nings­mu­lig­he­ter.

Der­for var det nep­pe sis­te gang vi gjor­de end­rin­ger i sik­ker­hets­pak­ken. Pak­ken med opp­da­ter­te pro­gram­mer fin­ner du på www.kom­pu­ter.no/sik­ker­hets­pak­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.