Test

Sam­sungs nye An­d­roid-te­le­fon er i ab­so­lutt topp­klas­se med stor skjerm og hele fem ka­me­ra­er.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Les blant an­net om en ny luk­sus­te­le­fon til en for­nuf­tig pris.

“Plus”-ver­sjo­nen av Sam­sung Galaxy S10 er litt stør­re enn stan­dard­mo­del­len. Den har et eks­tra ka­me­ra på fron­ten og stør­re bat­te­ri. Med en skjerm på 6,4 tom­mer er det­te en stor te­le­fon. Skjer­men dek­ker hele fron­ten, med unn­tak av litt plass til ka­me­ra­ene. På si­den er det knap­per for vo­lum­kon­troll, på/av og til å ak­ti­ve­re den spe­si­el­le Bix­by-guid­en til Sam­sung.

Test­ek­semp­la­ret er ut­styrt med fire gi­ga­byte ram og 128 GB in­tern­lag­ring. Opp­set­tet fore­går ved hjelp av en god vei­vi­ser på norsk, som også sør­ger for å over­fø­re data fra den gam­le te­le­fo­nen. De­ret­ter får du en bru­ker­fla­te med sto­re, enk­le iko­ner og for­skjel­li­ge snar­vei­er. Stør­rel­sen på iko­ne­ne kan hel­dig­vis gjø­res mind­re, slik at det er plass til fle­re.

Som van­lig fra Sam­sung er skjer­men i ab­so­lutt topp­klas­se: AMOLED­tek­no­lo­gi­en gir liv­li­ge, dype far­ger, og alt er kniv­skarpt. Noe an­net vil­le va­ert opp­sikts­vek­ken­de med en opp­løs­ning på 3040 x 1440 piks­ler, over 500 piks­ler per tom­me. Man skal ha used­van­lig godt syn for å se en­kelt­piks­ler ved den­ne opp­løs­nin­gen.

Stort bat­te­ri

I dag­lig bruk er det merk­bart at Galaxy S10+ er en stor te­le­fon som man må hol­de godt fast på. Det er nok det enes­te mi­nu­set ved den høyt­yten­de te­le­fo­nen som rea­ge­rer kvikt på en­hver skjerm­be­rø­ring. Tes­te­ne våre vis­te også god ytel­se på alle felt, men uten å gå helt gjen­nom ta­ket.

Te­le­fo­nen har den spe­si­el­le One UI-bru­ker­fla­ten til Sam­sung, og det kre­ver en viss om­stil­ling fra en van­lig An­d­roid-te­le­fon. De nye snar­vei­ene er smar­te – ikke minst kant­me­ny­en, som kan ha snar­vei­er til et du­sin ap­per. Der­imot kan vi godt unn­va­ere Sam­sungs Bix­by-as­sis­tent. Hel­dig­vis kan Bix­by-knap­pen nå til­de­les and­re funk­sjo­ner. Den kan for ek­sem­pel star­te ka­me­ra­et el­ler en an­nen app.

La­ding skjer en­ten via USB-C el­ler tråd­løst. Som noe helt nytt kan du også lade and­re te­le­fo­ner tråd­løst med

Sam­sung-te­le­fo­nen, sam­ti­dig som du la­der den­ne ved hjelp av ka­bel.

Te­le­fo­nen har en tra­di­sjo­nell ana­log lyd­ut­gang med kraft nok til å dri­ve selv sto­re hode­te­le­fo­ner med godt re­sul­tat. Med et bat­te­ri på 4100 mAh had­de vi hel­ler ikke pro­ble­mer med å ha strøm nok til en hel dags kre­ven­de bruk. Te­le­fo­nen lå­ses opp med fin­ger­av­trykks­le­ser el­ler et ka­me­ra med dybde­syn. Så snart du tar frem te­le­fo­nen, kjen­ner den an­sik­tet ditt, og da er det bare å svei­pe over skjer­men for å åpne den. Det er en over­ras­ken­de, men gans­ke be­ha­ge­lig funk­sjon. Per i dag kan den imid­ler­tid ikke bru­kes til å god­kjen­ne be­ta­lin­ger el­ler and­re føl­som­me ope­ra­sjo­ner.

Sist men ikke minst har den­ne te­le­fo­nen sva­ert god lyd. På en god for­bin­del­se går stem­men gjen­nom med god og na­tur­lig klang. På sam­me måte hø­rer du også mot­par­ten, på godt og vondt: Har ved­kom­men­de en bil­lig te­le­fon el­ler dår­lig for­bin­del­se, av­slø­res det nåde­løst.

Sva­ert gode ka­me­ra­er

Bak­si­den av te­le­fo­nen har tre for­skjel­li­ge ka­me­ra­er: vid­vin­kel, nor­ma­lop­tikk og tele. Ka­me­ra-ap­pen skif­ter auto­ma­tisk mel­lom dem et­ter be­hov. Ka­me­ra­ene på 12 og 16 megapiks­ler gir

Te­le­fo­nen er ut­styrt med tre ka­me­ra­er som blant an­net gjør det mu­lig å ta bil­der i vid­vin­kel­for­mat, slik at du får med alt. Alt på Sam­sung Galaxy S10+ er i topp­kva­li­tet – også lyd og be­tje­ning.

Ka­me­ra­et i Galaxy S10+ tar tek­nisk gode bil­der. De fles­te av oss kan trygt la det van­li­ge ka­me­ra­et bli hjem­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.