Mer nyt­te av ”Lag­ring”

Nå har det blitt enk­le­re å unn­gå at man slip­per opp for plass på data­ma­ski­nen. I Win­dows 10-verk­tøy­et Lag­ring fin­ner du raskt ut hva som tar plass og kan slet­te over­flø­di­ge fi­ler.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Mat­hias Al­sted Lund Flinck

Bruk lag­rings­plas­sen bed­re med en ny og smart funk­sjon i Win­dows 10.

Det hind­rer at ma­ski­nen blir opp­da­tert, og det kan gjø­re at den blir uli­de­lig treg. Plass­man­gel på hard­dis­ken er frust­re­ren­de på fle­re må­ter, men nå har det blitt ve­sent­lig let­te­re å unn­gå pro­ble­met i Win­dows 10. Un­der inn­stil­lin­ge­ne for ope­ra­tiv­sys­te­met fin­ner du nem­lig en funk­sjon kalt Lag­ring, der du kan se hvil­ke fil­ty­per og pro­gram­mer som tar opp plass på ma­ski­nen. Du kan med and­re ord raskt fin­ne ut hva du bør fjer­ne for å fri­gjø­re mest mu­lig plass.

Med vår­ens sto­re opp­da­te­ring av Win­dows fikk vi fle­re mu­lig­he­ter for å sør­ge for at det all­tid er til­strek­ke­lig med le­dig plass på hard­dis­ken. Funk­sjo­nen det er snakk om, har fått nav­net La­g­rings­sen­sor og gjør det lett å slet­te fi­ler fra ned­las­tings­map­pen el­ler pa­pir­kur­ven med jev­ne mel­lom­rom. Beg­ge map­pe­ne har en tendens til å bli vel­dig sto­re for­di de sjel­den tøm­mes, selv om de inne­hol­der fi­ler du ikke len­ger har bruk for. Det er med and­re ord snakk om map­per der man lett kan fri­gjø­re noen gi­ga­byte hvis man tøm­mer dem med jev­ne mel­lom­rom. Alt som skal til, er en tur i inn­stil­lin­ge­ne og noen få muse­klikk, så slip­per du mer mas om plass­man­gel med det førs­te.

Du fin­ner Lag­ring ved å klik­ke på start­knap­pen i ne­ders­te venst­re hjør­ne i Win­dows, åpne Inn­stil­lin­ger med et klikk på tann­hju­let og vel­ge Sys­tem. I me­ny­en til venst­re klik­ker du på Lag­ring.

Øverst kan du ak­ti­ve­re La­g­rings­sen­sor og set­te opp funk­sjo­nen slik at du slet­ter fi­ler auto­ma­tisk fra Pa­pir­kurv og map­pen Ned­las­tin­ger. I midt­en ser du hvor mye plass de for­skjel­li­ge fil­ty­pe­ne leg­ger be­slag på. Ved å klik­ke på en­kelt­punk­te­ne kan du un­der­sø­ke nøy­ak­tig hvil­ke map­per og pro­gram­mer som tar mest plass. Ne­derst kan du end­re fle­re inn­stil­lin­ger som på­vir­ker lag­rings­plas­sen på ma­ski­nen. Du kan for ek­sem­pel vel­ge hvor nye pro­gram­mer, bil­der og mu­sikk skal lag­res som stan­dard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.