Va­er din egen in­te­ri­ør­ar­ki­tekt

Pro­gram­met Swe­et Ho­me 3D gjør det lett å lage en di­gi­tal ver­sjon av din egen bo­lig. Vi har kom­met til and­re og sis­te del, der vi vi­ser hvor­dan du set­ter far­ge på veg­ge­ne og plas­se­rer møb­le­ne.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Ni­klas Ernst

Sis­te del av guid­en om di­gi­tal inn­red­ning av bo­li­gen med det fan­tas­tis­ke pro­gram­met Swe­et Ho­me 3D.

Med pro­gram­met Swe­et Ho­me 3D kan du lage en ek­sakt di­gi­tal ver­sjon av bo­li­gen din. I den førs­te de­len, som du kun­ne lese i for­ri­ge num­mer av Kom­pu­ter for alle, vis­te vi hvor­dan man im­por­te­rer en plan­teg­ning og plas­se­rer veg­ger, dø­rer og vin­du­er. Nå skal du set­te far­ge på veg­ge­ne, vel­ge rik­tig over­fla­te på gul­ve­ne og set­te inn møb­ler. Det er først når du har blitt kjent med de uli­ke verk­tøy­ene at det vir­ke­lig blir mor­somt å bru­ke Swe­et Ho­me 3D. Da kan du be­gyn­ne å flyt­te på tin­ge­ne, set­te ny far­ge på rom­me­ne – el­ler prø­ve å lage det til­byg­get du all­tid har drømt om. Li­ker du ikke re­sul­ta­tet, kan du be­gyn­ne på nytt ved hjelp av et muse­klikk. Gikk du glipp av førs­te del, fin­ner du hele ar­tik­ke­len i For­dels­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.