Slik bru­ker du hele Win­dows

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET - Sone­re­dak­tør Stef­fen Slumstrup Ni­el­sen

I For­dels­so­nen fin­ner du el­le­ve guid­er som hjel­per deg å ut­nyt­te kjen­te Win­dows-verk­tøy bed­re.

Hvert halv­år kom­mer en ”funk­sjons­opp­da­te­ring” av Win­dows med nye og spen­nen­de funk­sjo­ner. Da kas­ter vi oss over dem med liv og lyst og skri­ver lan­ge, ut­før­li­ge ar­tik­ler bå­de i bladet og på nett­si­den.

Vi har ikke va­ert like flin­ke til å skri­ve om funk­sjo­ner som har va­ert en del av ope­ra­tiv­sys­te­met i åre­vis. Det har vi gjort noe med i de sis­te ut­ga­ve­ne med ar­tik­kel­se­ri­en “Få mer nyt­te av ...”, der vi blant an­net har gjen­nom­gått Win­dow­s­verk­tøy som Bil­der, Opp­gave­be­hand­ling og start­me­ny­en.

I den­ne ut­ga­ven kom­mer sis­te del i se­ri­en, der vi ser na­er­me­re på funk­sjo­nen Lag­ring i Win­dows. Du fin­ner også de øv­ri­ge ar­tik­le­ne i se­ri­en i For­dels­so­nen. De fin­ner du let­test ved å søke et­ter ”Få mer nyt­te av” i søke­fel­tet øverst på for­si­den av For­dels­so­nen.

Li­te plass på ma­ski­nen? Funk­sjo­nen ”Lag­ring” hjel­per deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.