HYPPIG NATTISSING?

Hver fjer­de mann over 50 år og nes­ten an­nen­hver mann over 60 år, har en el­ler an­nen ut­ford­ring knyt­tet til pro­sta­ta. De mest van­li­ge pro­ble­me­ne er hyp­pi­ge vann­la­tin­ger og dår­lig natte­søvn på grunn av de hyp­pi­ge vann­la­tin­ge­ne.

Komputer for alle (Norway) - - ANNONSE -

Nattissing, pro­ble­mer med å uri­ne­re el­ler en fø­lel­se av at bla­eren ald­ri er helt tom ...? Det­te kan va­ere tegn på det som er en na­tur­lig del av ald­rings­pro­ses­sen for menn, nem­lig at pro­sta­ta­kjer­te­len for­and­res. Det­te kan på­vir­ke ur­in­strøm­men og pres­se på urin­bla­eren.

Tiss og tabu

Pro­ble­mer med å tis­se blir of­te be­trak­tet som et litt pin­lig tema, og det ta­bu­et gjør at man­ge menn går rundt med opp­fat­tel­sen: ”Det må jeg bare la­ere å leve med.” Fle­re søv­n­eks­per­ter ad­va­rer imid­ler­tid mot den inn­stil­lin­gen. Er du of­te oppe om nat­ten for å tis­se, for­styr­rer det natte­søv­nen din og du kan få et ure­gel­mes­sig søvn­møns­ter. Li­te søvn og dår­lig søvn­kva­li­tet kan lett på­vir­ke energi­ni­vå­et, fø­lel­sen av opp­lagt­het samt ha inn­virk­ning på ar­beids­ka­pa­si­tet, kon­sen­tra­sjon og hu­mør.

Det er med and­re ord man­ge gode grun­ner til å ikke ”bare la det stå til”.

Na­tu­ren kan bi­dra

Forsk­ning på na­tur­stof­fer har vist gode re­sul­ta­ter i for­hold til vann­la­tings­funk­sjo­nen. De best do­ku­men­ter­te for­sø­ke­ne pe­ker på at eks­trak­ter ut­vun­net fra dverg­pal­mens ba­er, kan hjel­pe med å be­va­re nor­mal vann­la­tings­funk­sjon og støt­te en sterk ur­in­strå­le.

Hvis man ser mot ut­lan­det er na­tur­mid­ler of­te første­val­get når det gjel­der helse. I Tysk­land for ek­sem­pel, er de fles­te mid­le­ne som or­di­ne­res mot vann­la­tings­pro­ble­mer ba­sert på nett­opp dverg­pal­me. I Nor­ge bru­kes det fore­lø­pig i mind­re grad, men in­ter­es­sen er øken­de.

Ved­li­ke­hold nor­mal vann­la­tings­funk­sjon

I Nor­ge har fir­ma­et Well­vi­ta in­tro­du­sert pro­duk­tet Sa­ba­lix, som nett­opp er ba­sert på de spe­si­el­le dverg­pal­me-ba­ere­ne. Sa­ba­lix inne­hol­der i til­legg det un­der­støt­ten­de mi­ne­ra­let sink, som bi­drar til et nor­malt te­st­os­teron­nivå i krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.