Fol­de­te­le­fon er en­de­lig på vei

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER - Ny­hets­re­dak­tør Mat­hias Al­sted Flinck

≡ Den førs­te fol­de­te­le­fo­nen fra Sam­sung, Galaxy No­te, har hatt alt an­net enn en drømme­start. Opp­rin­ne­lig skul­le den spe­si­el­le og sva­ert kost­ba­re mo­del­len va­ert i salg al­le­re­de i vår­es, men en rek­ke feil som blant an­net med­før­te at skjer­men kun­ne bli øde­lagt, sat­te en ef­fek­tiv stop­per for lan­se­rin­gen. Nå mel­der imid­ler­tid sel­ska­pet at pro­ble­me­ne er løst. Galaxy Fold har blant an­net fått en ny rygg som gjør at ikke støv og and­re uren­he­ter så lett tren­ger inn i heng­se­let og der­fra vi­de­re til skjer­men. Dess­uten har det kom­met et nytt og bed­re be­skyt­tel­ses­e­slag på selve skjer­men. Iføl­ge Sam­sung kom­mer den opp­da­ter­te Galaxy Fold for salg i lø­pet av sep­tem­ber. Det som der­imot ikke blir end­ret, er pri­sen. Den er fort­satt like stiv og vil tro­lig lig­ge på rundt 20 000 kro­ner. For den pri­sen får du to skjer­mer, hele syv ka­me­ra­er, 12 GB ram og 512 GB in­tern­lag­ring. Te­le­fo­nen er dess­uten klar for 5G, og du får fire far­ger å vel­ge mel­lom.

Iføl­ge Sam­sung blir det nå en­de­lig mu­lig å kjø­pe en ny og for­bed­ret Galaxy Fold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.