Mer plass på te­le­fo­nen

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Be­gyn­ner det å bli trangt om plas­sen på te­le­fo­nen for­di du har fylt den opp med bil­der, mu­sikk, vi­deo­er, do­ku­men­ter og and­re ned­las­te­de fi­ler? Da bør du sjek­ke Goog­le-ap­pen Fi­les by Goog­le for An­d­roid. Ap­pen gir først og fremst over­sikt over hvor mye plass du har på te­le­fo­nen og hvil­ke fil­ty­per som tar mest plass. De­ret­ter gjør ap­pen det en­kelt og over­sikt­lig å få mer plass. Du kan for ek­sem­pel slet­te gam­le bil­der som al­le­re­de er sik­ker­hets­ko­piert, el­ler fi­ler du ikke tren­ger. Det kan va­ere dup­li­ka­ter og/el­ler sto­re fi­ler som fyl­ler opp. Ap­pen er gra­tis og fin­nes for An­d­roid i Goog­le Play Bu­tikk.

Med ap­pen Fi­les by Goog­le tar det bare et øye­blikk å ryd­de på te­le­fo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.